Translate :

Kyai Abdul Karim Wulyo

Dakwah Mimpi SMQ ke Kyai Abdul Karim Ponpes Al Ihsan Baron

Daily Gaza | Sabtu, 12 Mar 2022 - 18:34 WIB

Sabtu, 12 Mar 2022 - 18:34 WIB

Dakwah mimpi Sayyid Muhammad Qasim (SMQ) kepada Kyai Abdul Karim Wulyo berlangsung pada Sabtu, 12 Maret…